Friday, November 17, 2006

صاد کو؟

هزار بار به جای "www" زدی "صصص باز می‌پرسی جای "ص" کجاست؟

Tuesday, November 07, 2006

فال حافظ

فال حافظ گرفتن هيچ خوبی و حسنی كه نداشته باشد، باعث می‌شود برای پيدا كردن جوابمان هم كه شده، غزل را با دقت بخوانيم و روی تك تك بيت‌ها فكر كنيم.