Monday, April 06, 2009

...

داشت محو می‌شد، مثل چیز‌ها که در مه ناپدید می‌شوند، ولی خوب که نگاه می‌کردی، می‌شد لبخند روی صورتش را دید