Wednesday, December 22, 2010

...

زیاد جدیم نگیر
من چیزی ام
مثل سایه‌های مشکوک گرگ و میش صبح
یا دم غروب
که توی چشم شکل عوض می‌کنند
گم می‌شوند و پیدا.
هر وقت شک کردی، خیال کن لبخند می‌زنم.

Friday, December 17, 2010

One Hand Clapping


وقتی باران نمی‌بارد ناودان چه صدایی می‌دهد؟