Monday, April 21, 2008

عجبا

روی جلد نوار«شب، سکوت، کویر» نوشته  ترانه «بارون» را آقایی به اسم «علی معلم» سروده. می خواستم ببینم این علی معلم همان علی معلم دامغانی معروف است؟

No comments: