Sunday, June 29, 2008

...

می‌دانی، شعر موزون و مقفا هر چه کاستی و سختی برای شاعر، برای گفتن و سرودن داشته باشد، برای کسی که می‌خواندش حسن بزرگی دارد، می‌توانی راحت برای خودت زمزمه‌اش کنی، تکرارش کنی، تویش غرق شوی

خدا رحمت کند کسانی که شعرهای خوب این‌جوری می‌گویند.

No comments: