Friday, June 04, 2010

چرت؟

می‌گوید حرف‌های پدرام چرت محض است.
می‌گویم چرا چرت؟
برایم دلیل می‌آورد که چرا حرف‌های پدرام غلط است.
می‌گویم این نشد، نپرسیدم چرا غلط است، می‌گویم چرا چرت است؟

2 comments:

ف said...

اي برادر يا خواهري كه طرف دوم اين ديالوگ شوم بوده اي! اي رنج كشيده مرغ بي بال و پري كه اكنون احتمالا در آغوش تراپيست خود هق هق گريه را سر داده اي! بدان كه من ميدانم چه كشيده اي و چه بر سر روح و روان تو آمده است! تو نه اولين قرباني پاسپارتو هستي و نه آخرين آنها خواهي بود. من خودم بارها در معرض اين مته به خشخاش و مته به اتم و مته به نوترون اين بي رحم قرار گرفته ام! آي خدا! حق ما رو از اين مته بگير! اكنون ميروم تا هاي هاي بگريم. خدافظ.

;p ;p ;p ;p

Anonymous said...

=)))