Monday, July 25, 2016

...

باد می‌وزد
برگ‌ها تکان می‌خورند بر شاخه‌های درختان

کاش برگی در دل تکان بخورد


No comments: