Sunday, August 12, 2007

فعالیت ذهنی

فرض کنید وبلاگتان دقیقا یک خواننده دارد، به عنوان تمرین سعی کنید چهره او را نقاشی کنید.
چند کپی از طرحتان تهیه کنید.

یک فعالیت دیگر


No comments: