Wednesday, December 05, 2007

از فرمایشات خودمان

"امیدوارم به زحمت نیانداخته باشمتون"

نتیجه اخلاقی: پس از جان کندن در گفتن این جمله و دیدن نگاه هاج و واج طرف مقابل به این نتیجه رسیدم که به جای بالایی بگویم "امیدوارم به زحمت نیافتاده‌ باشید".

No comments: