Wednesday, January 09, 2008

گاز و گوجه

یادتان هست چند وقت پیش قیمت گوجه بالا رفته بود و کلی سر و صدا به پاشده بود؟ از رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف درباره قیمت بالای گوجه می‌خواندیم و می‌شنیدیم؛ حالا یازده روز است که مردم مناطق شمالی کشور با کاهش فشار یا قطع گاز رو به رو هستند و چندان خبری نیست، به نظر من این تنها خویشتن‌داری موقرانه رسانه‌ها نیست که برای کمک به دولت در رفع مشکل آرام منتظر نتیجه نشسته‌اند، از بین علت‌های مختلف این قضیه یکی هم شاید این چیزی باشد که عباس عبدی زمان گرانی گوجه نوشته بود. البته نوشته عبدی را کاملا نمی‌توان بر موضوع گاز منطبق کرد، اما اگر به جای دوگانه طبقات متوسط به بالا-طبقات پایین‌تر، دوگانه تهران-شهرستان را قرار دهید به نظر من دو ماجرا شباهت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کنند.

No comments: