Wednesday, March 05, 2008

"ارسطو ادعا می‌کرد زن‌ها دندان‌های کمتری از مردها دارند، اگرچه او دو بار ازدواج کرد با این حال هرگز برایش پیش‌نیامد که درستی گفته‌اش را با شمردن دندان‌های همسرانش تحقیق کند."

برتراند راسل

از کتاب: نقل قول‌های ریاضی، به انتخاب  کیمیا نارنجانی و مجید میرزاوزیری

No comments: