Saturday, March 08, 2008

!توضیح و تدقیق

رضای عزیز در کامنت‌های این پست تذکر به جایی داده‌اند، متاسفانه خوب نتوانسته‌ام منظورم را برسانم. نوترینوی گرامی هم شفاهاً پیشنهاد خیلی خوبی دادند که از طرف من افتاده توی دور "بذار بهترش کنم!"، عفو بفرمایند!