Monday, April 07, 2008

;-)

و

"!Google it stupid"

ترجیع بند کلام گیرندگان حال
در سال‌های دوهزار و اند بود
+

No comments: