Monday, May 12, 2008

بوکان

چندروزی پاک خواهم بود
تا آن زمان که مطهر باشم هنوز
به یاد نگاهش

1 comment:

علی said...

دیگر نه!
نه تطهیر نگاهش
و نه تغسیل اشکم
نمی برد آن همه
سیاهی و چرک مانده
بر تمام وجودم از خاطرات
...
همان به که به آتش قهرم
بسوزانم و بماند خاکستری
برای زخم های مانده