Saturday, November 08, 2008

هشیارتر

فکر می‌کنم زیادی ازش استفاده می‌کنم، بعضی وقتها بهتره autopilot رو خاموش کنم، بعد درست و حسابی جلوم رو ببینم، خوب ِ خوب.


1 comment:

Sinistral said...

میبینم که لباسای کَپیتانی پوشیدی
انگار جد اندر جد خلبان بودین :دی