Saturday, April 20, 2013

کل طبیب

کدخدا: کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!

[کد خدا راهش را می‌کشد و می‌رود. مردم از دور کل پراکنده می‌شوند.]

کل: اما من واقعا طبیبم، من واقعا طبیبم...

1 comment:

ftm said...

;((

چطور موفق شدی چیزی بنویسی که با این تعداد سطر کم اینقدر غمناک باشد؟